Reklamačný poriadok

Postup pri podávaní sťažností

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tento Reklamačný poriadok spolu s Obchodnými podmienkami pre nákup prostredníctvom e-shopu  spoločnosti Abacus Electric, s.r.o., IČO: 36 739 739, je záväzný pre všetky subjekty, ktoré majú záujem o nákup prostredníctvom e-shopu Abacus Electric, s.r.o: 45022828, so sídlom Planá 2, PSČ 370 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 1228 (ďalej len "predávajúci") sa vzťahuje na tovar, ktorý kupujúci (ďalej len "kupujúci") kupuje od predávajúceho na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu (ďalej len "kúpna zmluva") a je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.2 Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 • Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania ("spotrebiteľ").
 • Podnikateľ je osoba, ktorá samostatne vykonáva zárobkovú činnosť na vlastný účet a zodpovednosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom vykonávať ju sústavne za účelom dosiahnutia zisku (ďalej len "podnikateľ").
 1. ZÁSADY PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ

2.1 Ku každému tovaru zakúpenému od predávajúceho je priložená faktúra, dodací a záručný list. Súhlasiť so záručnými podmienkami uvedenými v dodacom a záručnom liste , ktorý je uvedený na webovej stránke výrobku na adrese www.abacus.cz, eshop.salente.sk a eshop.evolveo.sk (ďalej len e-shop) potvrdzuje kupujúci potvrdením elektronickej objednávky. Potvrdenie elektronickej objednávky sa vykoná kliknutím na tlačidlo, ktorým sa objednávka dokončí. V prípade výmeny tovaru dostane kupujúci nový dodací a záručný list, ktorý bude obsahovať nové sériové číslo výrobku, ak je sériové číslo tovaru zaznamenané. Ďalšie prípadné reklamácie sa budú uplatňovať na základe novo prideleného sériového čísla.

2.2 Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na karte tovaru v e-shope a na dodacom a záručnom liste, Ak ide o kúpu použitej veci, predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú mala vec pri prevzatí kupujúcim, pričom práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnia do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Záruka na spotrebný materiál sa končí prvým použitím tohto tovaru. Na predávaný softvér poskytuje výrobca záruku a vzťahuje sa na čitateľnosť média. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamácii.

2.3 Ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím a záručným listom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo stave), nedostal spolu so zásielkou správne vyplnený dodací list alebo dostal poškodený alebo neúplný tovar, je povinný takúto vadu bezodkladne reklamovať u predávajúceho.

2.4 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v záručnej dobe bez zbytočného odkladu po zistení vady. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu škody, ak kupujúcipoužíva tovar, hoci o závade vie. Kupujúci je povinný presne identifikovať vadu a informovať predávajúceho o zvolenom práve predávajúceho zo zodpovednosti za vady pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Informácie o právach kupujúceho z chybného plnenia sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho.

2.5 Kupujúci je povinný osobne doručiť alebo zaslať reklamovaný tovar, dostatočne zabalený proti poškodeniu, na nasledujúcu adresu:

Abacus Electric, s.r.o.
Oddelenie sťažností
37001 Planá 2

Czech Republic

 

K tovaru je priložený vyplnený reklamačný formulár.

Kupujúci pred odoslaním reklamácie odstráni karty SIM a pamäťové karty. Pamäťové karty sa posielajú spolu s reklamáciou len vtedy, ak sa batéria rýchlo vybíja alebo sa mobilný telefón vypína.


2.6 Po prijatí reklamovaného tovaru zamestnanec predávajúceho posúdi správnosť vyplnených údajov a skontroluje tovar. V prípade, že podmienky reklamácie nebudú splnené, dohodne sa s kupujúcim na ďalšom postupe. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

2.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak nie je dohodnutá dlhšia lehota. Lehota na vybavenie reklamácie sa pozastavuje, ak predávajúci nedostal všetky dokumenty potrebné na vybavenie reklamácie, ako sú časti tovaru, iné dokumenty atď.

2.8 Vybavené reklamácie sa zasielajú späť kupujúcemu na náklady predávajúceho na adresu uvedenú kupujúcim.

2.9 Kupujúci znáša riziko zamietnutia reklamácie:

 • Porušenie prípadných ochranných plomb a štítkov na výrobku (pokiaľ k porušeniu nedošlo počas bežného používania).
 • Poškodenie alebo odstránenie vlastného označenia predávajúceho, ak je na výrobku prítomné (komponenty z osobných počítačov atď.).

2.10 Predávajúci nezodpovedá za vady v nasledujúcich prípadoch:

 • ak má vec pri prevzatí vady a pre tieto vady je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
 • ak je tovar používaný a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
 • závada bola spôsobená opotrebovaním spôsobeným bežným používaním alebo povahou veci (napr. uplynutím doby životnosti),
 • závadu spôsobil kupujúci a bola spôsobená nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom alebo mechanickým poškodením,
 • závada bola spôsobená vonkajšou udalosťou, ktorú predávajúci nemohol ovplyvniť (napr. poškodenie spôsobené počítačovým vírusom, živlom alebo vyššou mocou atď.).
 1. OSTATNÉ USTANOVENIA

3.1 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný pred podaním reklamácie vyplniť formulár RMA na webovej stránke predávajúceho. Ak uplatňuje svoje práva z vadného plnenia formou odstránenia vady opravou a ak je na vykonanie opravy určená iná osoba, uplatňuje toto právo vždy u tejto osoby.

3.2 V prípade opakovaného doručenia neúplných sprievodných dokladov potrebných k reklamácii (dodací list, zoznam odoslaného tovaru a pod.) je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, poplatok vo výške 500,- Sk za dohľadanie týchto dokladov). V prípade neoprávnenej alebo neuznanej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo účtovať pokutu až do výšky 500,- Sk a náklady na dopravu.

3.3 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, súhlasí so započítaním svojej majetkovej pohľadávky vyplývajúcej zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru voči svojmu záväzku voči predávajúcemu, ktorý je viac ako jeden mesiac po splatnosti.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Kupujúci môže kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu rma.plana@abacus.cz.

4.2. Tento postup podávania sťažností nadobúda účinnosť 6. januára 2023.